Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

ice-cube-med
Początki są trudne bo to zawsze jest coś nowego, czego nie znamy ale każdy początek ma nieść coś nowego, świeżego i pozytywnego... więc, znów zaczynam, nowy początek bo bardzo go kocham... bardzo bardzo... 7.5.7 start...nowa ja, nowy początek...dla mnie, dla niego, dla nas, dla naszej rodziny...dla naszego szczęścia.

May 05 2017

ice-cube-med
9245 5978
Reposted fromoutline outline viacolours colours
ice-cube-med
ice-cube-med
ice-cube-med
5178 1978
Reposted fromretaliate retaliate viacolours colours
5789 e414

desemba:

sleepyhead

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viacolours colours
ice-cube-med
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viacolours colours
ice-cube-med
4464 5ced
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours

April 12 2017

ice-cube-med
Nie zadowolisz wszystkich. To zadanie dla agencji towarzyskich. 
— Yaro.
Reposted fromcontrolled controlled viaMelrose Melrose
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viaMelrose Melrose

April 05 2017

ice-cube-med
9185 08ca 500
ice-cube-med
4876 50b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
ice-cube-med
7012 c231
Reposted frommartynkowa martynkowa vianowornever nowornever
ice-cube-med
6951 892d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
ice-cube-med
6019 4bf2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
ice-cube-med
2307 bc53
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
ice-cube-med
2200 e1b2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
ice-cube-med
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic vianowornever nowornever
ice-cube-med
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianowornever nowornever
ice-cube-med
Są takie dni, czasami nawet takie tygodnie, że nie masz siły być twardą i uśmiechnięta...udajesz twardą i uśmiechniętą ale wewnętrznie jesteś rozbita na drobne kawałki...I jedyne co ci zostaje to płacz...płacz taki cichutki, całkowicie zagłuszany przez płynąca z kranu wodę, tak, żeby nikt nie widział, nikt nie wiedział...
Reposted bygoldenowl goldenowl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl