Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

ice-cube-med
1067 7932
ice-cube-med
1361 6bda
ice-cube-med
1533 0f3f
ice-cube-med
1574 5641
ice-cube-med
1650 d183
ice-cube-med
1656 adaf
ice-cube-med
1658 2a0c
ice-cube-med
2050 3cba 500
ice-cube-med
2051 7e10 500
ice-cube-med
2054 95ce

May 06 2017

ice-cube-med
Początki są trudne bo to zawsze jest coś nowego, czego nie znamy ale każdy początek ma nieść coś nowego, świeżego i pozytywnego... więc, znów zaczynam, nowy początek bo bardzo go kocham... bardzo bardzo... 7.5.7 start...nowa ja, nowy początek...dla mnie, dla niego, dla nas, dla naszej rodziny...dla naszego szczęścia.

May 05 2017

ice-cube-med
9245 5978
Reposted fromoutline outline viacolours colours
ice-cube-med
ice-cube-med
ice-cube-med
5178 1978
Reposted fromretaliate retaliate viacolours colours
5789 e414

desemba:

sleepyhead

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viacolours colours
ice-cube-med
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viacolours colours
ice-cube-med
4464 5ced
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours

April 12 2017

ice-cube-med
Nie zadowolisz wszystkich. To zadanie dla agencji towarzyskich. 
— Yaro.
Reposted fromcontrolled controlled viaMelrose Melrose
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viaMelrose Melrose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl